O czasopiśmie


Cele i zakres czasopisma 

Czasopismo "Annales Universitatis Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia" (AUPC. SBSP) jest poświęcone szeroko pojętym naukom o komunikacji społecznej i mediach. W kręgu zainteresowań redakcji pozostają przede wszystkim pola i problemy badawcze dawnej bibliologii i informatologii, w szczególności: nauki o informacji, architektura informacji (studia teoretyczne i projektowe), kultura książki, historia prasy oraz tematyka kontekstów, w jakich funkcjonuje prasa i książka (w tym życie literackie). Nasze czasopismo jest także otwarte dla medioznawców. Zgodnie z polską tradycją przyjmujemy interdyscyplinarny pogląd na istotę mediów, stąd zapraszamy na nasze łamy także uczonych badających komunikowanie masowe z wielu perspektyw (m.in. kulturowej, społecznej, politycznej, prawnej, ekonomicznej, technologicznej i organizacyjnym) oraz badaczy teorii i historii mediów.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje i omówienia publikacji naukowych oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych związanych z problematyką nauk o komunikacji społecznej i mediach. Artykuły publikowane są w językach polskim lub angielskim.

Do AUPC. SBSP przyjmowane są wyłącznie teksty wcześniej nieopublikowane i niezłożone do druku w innych czasopismach lub pracach zbiorowych. Wszystkie przesłane artykuły są recenzowane zgodnie z zasadami obustronnej anonimowości (double-blind peer review). Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna, organizacja logiczna i forma językowa tekstu.

 


Open Access

CC BY 4.0

Począwczy od 2021 roku artykuły AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia publikowane są na zasadach licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

W latach 2001-2020 czasopismo udostępniało treści na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

 


Indeksacja w bazach danych

 


Wydawca

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Poland

ISSN 2081-1861 (print)
ISSN 2300-3057 (on-line)
Rejestr Czasopism: Sąd Okręgowy w Krakowie, ID 2874, data wpisu: 2015-07-29


Historia czasopisma

Czasopismo "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia" ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku i jest kontynuacją "Prac Bibliotekoznawczych" ukazujących się w ramach "Rocznika Naukowo-Dydaktycznego" od 1982 do 1998 roku. Wszystkie archiwalne numery poprzednika są dostępne w Repozytorium UP oraz w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej.

 


O systemie

Strona zbudowana jest w oparciu o Open Journal Systems 3.3.0.7, otwarty (open source) system zarządzania treścią dostarczany, rozwijany i dystrybuowany bezpłatnie przez Public Knowledge Project na licencji GNU GPL.