Ogólna koncepcja metainformacji w Wielkim słowniku języka polskiego PAN

Main Article Content

Piotr Żmigrodzki

Abstrakt

The term metainformation corresponds to the term outside matter introduced by Hartmann and James (1998) and refers to the all the information in a dictionary outside dictionary entries. The paper deals with the project of such metainformation in an electronic dictionary, namely in Wielki słownik języka polskiego PAN (PAS Great Dictionary of Polish) which is currently compiled under his supervision at the Institute of the Polish Languageat the Polish Academy of Sciences. The author distinguishes three kinds of the metainformation and presents some examples of its implementation in WSJP PAN.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żmigrodzki, P. (2017) „Ogólna koncepcja metainformacji w Wielkim słowniku języka polskiego PAN ”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (12). doi: 10.24917/20831765.12.35.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bogusławski A., 1988, Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław.
Google Scholar

Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń.
Google Scholar

Gruszczyński i inni, 1981/1990: W. Gruszczyński, K. Laus-Mączyńska, M. Rogowska, Z. Saloni, S. Szpakowicz, M. Świdziński, Stopień dokładności opisu słownikowego jako problem językoznawczy, [w:] Dwa studia z polskiej leksykografii współczesnej, red. Z. Saloni, Białystok 1981, s. 7–61, przedruk w: Studia gramatyczne, t. IX, red. M. Grochowski, Wrocław 1990, s. 135–173.
Google Scholar

Hartmann R.R.K., James G., 1998, Dictionary of Lexicography, Cambridge.
Google Scholar

Miodunka W., 1989, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa.
Google Scholar

Zgółkowa H., 1994, Praktyczność, czyli służebność słownika wobec odbiorcy, [w:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. K. Handke, H. Dalewska-Greń, Warszawa, s. 363–373.
Google Scholar

Zgółkowa H., 1995: „Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny” – między tradycją a oryginalnością, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1995, t. II, s. 142–153.
Google Scholar

Żmigrodzki P., 2008, Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i meta- leksykografii, Kraków.
Google Scholar

Żmigrodzki P., 2015, Wielki słownik języka polskiego PAN – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju po 2018 roku, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 71, s. 177–187.
Google Scholar