Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Zasady przyjmowania prac i procedura recenzowania

 1. W czasopiśmie, ukazującym publikowane są  teksty oryginalne, prace poglądowe, opisy kazuistyczne, recenzje publikacji książkowych i sprawozdania z konferencji oraz inne materiały dotyczące problematyki niepełnosprawności.
 2. Wstępnej oceny nadsyłanych tekstów pod względem ich zgodności merytorycznej z profilem tematycznym kolejnego tomu dokonuje Zespół Redakcyjny.
 3. Zespól Redakcyjny zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian, nienaruszających zawartość merytoryczną tekstów.
 4. Teksty do publikacji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: annales@up.krakow.pl
 5. Teksty oceniane są przez dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review. Informacja na temat opinii recenzentów przekazywana jest Autorowi, który powinien ustosunkować się do niej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania. 
 6. Autorzy tekstów, które przyjęto do druku proszeni są o przesłanie zaświadczenia o jego oryginalności.
 7. Autorzy tekstów proszeni są o dołączenie w języku polskim: streszczenia (maksymalnie 300 znaków), afiliacji (stopień i tytuł naukowy, miejsce pracy, zainteresowania naukowe), a także słów kluczowych.
 8. Procedurze recenzowania nie są poddawane recenzje, sprawozdania i inne prace, które nie mają charakteru naukowego, a o ich publikacji decyduje Zespół Redakcyjny.
 9. Nadsyłane teksty (zwłaszcza empiryczne) powinny mieć następującą strukturę:
  • Wprowadzenie
  • Metoda
  • Wyniki
  • Dyskusja
  • Podsumowanie i wnioski
  • Piśmiennictwo

Wymogi edycji tekstów (zgodne ze wskazaniami opracowanymi przez Wydawnictwo UP)

 1. Na stronie tytułowej należy podać imię i nazwisko autora(ów), afiliację w języku polskim (tytuł naukowy, miejsce pracy, stanowisko, zainteresowania badawcze), adres e – mail do korespondencji oraz numer telefonu, tytuł pracy, słowa kluczowe i streszczenie (maksymalnie 300 znaków) w języku polskim.
 2. Objętość pracy nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego, włączając streszczenia, tabele, ryciny i fotografie oraz piśmiennictwo.
 3. Tekst podstawowy składany w programie Microsoft Word, podstawowym krojem pisma Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami – 1,5 wiersza, bez dzielenia wyrazów, bez automatycznych wyróżnień i wyliczeń.
 4. Przypisy wstawiane automatycznie przez funkcję „wstaw przypis” bez dodatkowej spacji
 5. Układ alfabetyczny; pozycje wg wzoru: ─ nazwisko i inicjały imion autora, ─ tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, ─ adres wydawniczy (miejsce i rok wydania). W przypadku artykułu należy podać: ─ nazwisko i inicjały imion autora, ─ tytuł wyróżniony kursywą, ─ tytuł czasopisma w cudzysłowie lub serii naukowej, ─ rok wydania, ─ numer tomu lub zeszytu, poprzedzony skrótem.
 6. Cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w tekście głównym (w nawiasie autor, rok wydania, strona) lub w formie przypisu (autor, tytuł, miejsce i rok wydania, strona). Ryciny, schematy, rysunki itp. prosimy dostosować do formatu kolumny 13×19 cm. Opisy na wykresach powinny być proporcjonalne do wielkości rysunku.
 7. Tabele – wielkość czcionki 10 punktów.
 8. Fotografie powinny być wykonane nienagannie pod względem technicznym, czyste, wyraźne, kontrastowe. Na odwrocie należy je ponumerować ołówkiem. Skany oraz zdjęcia cyfrowe winny być w formacie TIFF lub JPG

  Dokumenty do pobrania dla autorów:

  Umowa dla autorów

 

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.