Kwestie Etyczne

 

Redakcja „Edukacji Etycznej” przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE). Redakcja „Edukacji Etycznej” konsekwentnie realizuje standardy praktyk (Core practices) określone przez Komitet ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics:  COPE).

Redakcja „Edukacji Etycznej” dąży do zapobiegania wszelkim nieuczciwym praktykom autorskim, przede wszystkim plagiaryzmowi oraz „ghostwritingowi”. Korzystamy z dostępnych,  internetowych baz danych czasopism oraz oprogramowania antyplagiatowego. W przypadku wykrycia przejawów nierzetelność naukowej i naruszenia zasad etyki wydawniczej, powiadamiamy odpowiednie podmioty (w tym jednostkę zatrudniającą autora) o wykrytych nieprawidłowościach. Każdorazowo, w przypadku wykrycia nieprawidłowości decyzje na temat publikacji podejmowane są podczas zebrania członków redakcji czasopisma „Edukacja Etyczna”.

W uzasadnionych przypadkach zamieszczamy na naszej stronie internetowej korekty, wyjaśnienia, sprostowania i przeprosiny odnoszące się do wcześniej wydanych numerów pisma.

Wszelkie skargi i odwołania, dotyczące działalności czasopisma „Edukacja Etyczna” można wysyłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@edukacjaetyczna.pl bądź listownie, na adres: „Edukacja Etyczna”, Instytut Filozofii i Socjologii UP, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. Decyzje dotyczące skarg i odwołań podejmowane są przez redakcję w terminie do 30 dni od otrzymania stosownego pisma, ze wskazaniem podjętych decyzji lub działań.

Kwestie dotyczące tekstów opublikowanych i korekt

W przypadku pojawienia się istotnych, nowych informacji dotyczących treści opublikowanych na łamach czasopisma „Edukacja Etyczna”, redakcja zobowiązuje się do zamieszczenia ich na stronie internetowej czasopisma, wraz z odpowiednią adnotacją przy pliku publikacji. Decyzje dotyczące ewentualnej korekty bądź wycofania treści już opublikowanych podejmuje każdorazowo redakcja „Edukacji Etycznej” i zamieszcza na ten temat stosowne informacje na stronie internetowej.