Dla autorów

Nadsyłanie tekstów

Czasopismo „Edukacja Etyczna” publikuje teksty w języku polskim oraz angielskim.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych (preferujemy teksty o objętości nie przekraczającej 40.000 znaków z przypisami) związanych z profilem naszego czasopisma. Artykuły wraz z kompletem dokumentów prosimy kierować na adres edukacjaetyczna@up.krakow.pl

Nadsyłane teksty powinny zawierać stronę z następującymi danymi:

afiliacja autora, numer ORCID autora, tytuł artykułów j. polskim oraz angielskim, abstrakt (do 300 słów) w j. polskim oraz angielskim, notę o autorze w j. polskim oraz angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

Teksty prosimy przesyłać w pliku .doc lub .docx (Microsoft Word).

Formatowanie tekstu:

a) Czcionka i układ
- Times New Roman 12 pkt
- Interlinia/Odstęp 1,5 wiersza
- Marginesy 2,5 cm

b) wyrazy obcojęzyczne: kursywa

c) cytaty:

w cudzysłowie: „a”

przerwy w cytatach: […]

cytaty w cytatach:    « a »

d) wyróżnienie w tekście
- kursywa
- r o z s t r z e l e n i e
[prosimy nie stosować czcionki pogrubionej]

e) Sposób zapisu przypisów oraz bibliografii
- styl Chicago 

f) Prosimy autorów, aby informacje zawarte w treści, które ich zdaniem powinny być usunięte / niewidoczne podczas anonimowej recenzji zostały w tekście oznaczone za pomocą wyróżnienia tekstu kolorem żółtym. (Informacje pozwalające na rozpoznanie autora i innych jego prac) 


RECENZJE

„Edukacja Etyczna” przyjmuje także recenzje książek. Publikujemy zarówno noty recenzyjne oraz artykuły recenzyjne (obszerniejsze teksty zawierające krytyczną i autorską analizę pozycji książkowej). Artykuły recenzyjne są poddawane anonimowej recenzji, podobnie jak artykuły naukowe.

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ


Zapraszamy także do nadsyłania propozycji scenariuszy lekcyjnych. „Edukacja Etyczna” publikuje przede wszystkim scenariusze, które mogą być wykorzystywane w dydaktyce etyki na poziomie szkół podstawowych oraz średnich.

Teksty, przygotowane wedle naszych zasad formatowania tekstów, prosimy przesyłać na adres: edukacjaetyczna@up.krakow.pl

 

 

Za publikację tekstów na łamach czasopisma „Edukacja Etyczna” redakcja nie pobiera od autorów opłat.

 

PRAWA AUTORSKIE

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji proszeni są o przesłanie na adres redakcji podpisanej umowy wydawniczej, regulującej kwestie praw autorskich oraz ich przeniesienia na wydawcę czasopisma.

W przypadku współpracy lub zaangażowania osób trzecich (oraz instytucji finansujących badania) w powstanie i treść artykułu, autorzy zobowiązani są podać stosowne informacje do wiadomości redakcji.

W przypadku współautorstwa należy również określić procentowo wkład poszczególnych autorów w powstanie artykułu. Każdy współautor zobowiązany jest do nadesłania podpisanej umowy wydawniczej.

Czasopismo „Edukacja Etyczna” zapewnia wolny, bezpłatny dostęp do wszystkich publikowanych w nim treści zgodnie z zasadą, iż umożliwienie prowadzenia badań w sposób nieograniczony wpływa korzystnie na powszechną wymianę wiedzy. Działalność wydawnicza „Edukacji Etycznej” opiera się na polskich i międzynarodowych regulacjach prawnych w zakresie Prawa Autorskiego. Cała zawartość czasopisma jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej na licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska, CC BY-NC-ND 3.0 PL).  Licencja taka oznacza, iż wolno kopiować i rozpowszechniać  utwór na następujących warunkach:

licencja

Procedura Recenzyjna

Nadesłane  teksty są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma. Następnie powiadamiamy autora o wstępnej akceptacji tekstu do ewaluacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź o odmowie przyjęcia tekstu.

W kolejnym etapie, redaktorzy sprawdzają, czy tekst zawiera informacje, pozwalające na identyfikację autora podczas procesu recenzyjnego. Wszelkie informacje wskazujące na autorstwo tekstu są usuwane przed przesłaniem tekstu do anonimowej recenzji.

Redakcja dobiera  następnie dwóch recenzentów do ewaluacji tekstu. Recenzenci przystępują do oceny artykułu po warunkiem, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do tematyki badawczej rozpatrywanej w danym artykule bądź w stosunku do autora / autorów. „Edukacja Etyczna” nie przekazuje tekstów do recenzji osobom, będącym w relacji rodzinnej bądź zawodowej w stosunku do autora / autorów ewaluowanego tekstu. Redaktorzy „Edukacji Etycznej” dokładają starań, aby unikać  wybierania recenzentów o oczywistym potencjalnym konflikcie interesów, (przykładowo takich, którzy pracują w tej samej instytucji, co autorzy).

Zachęcamy również autorów nadsyłanych prac do dostarczania wraz z manuskryptem listy nazwisk osób, które w ich przekonaniu nie powinny być proszone o recenzję tekstu z powodu potencjalnego konfliktu interesów. W miarę możliwości autorzy powinni uzasadnić lub wyjaśnić charakter zgłoszonego konfliktu interesów.

Recenzenci „Edukacji Etycznej”, którym nadsyłamy teksty, proszeni są o ujawnienie redaktorom ewentualnych konfliktów  interesów, które mogłyby wpływać na ich opinię o pracy. Informujemy także recenzentów, że zabronione jest  wykorzystywanie wiedzy na temat ewaluowanej pracy przed jej publikacją.

Recenzenci „Edukacji Etycznej” stosują standardowy formularz recenzyjny, w którym wskazują, wraz z uzasadnieniem swoją decyzję co do publikacji tekstu. Recenzent może wskazać następujące opcje:

1. Przyjęcie tekstu bez zmian

2. Przyjęcie tekstu po wprowadzeniu niewielkich zmian

3. Przyjęcie tekstu po gruntownych zmianach

4. Artykuł nie spełnia wymogów artykułu  naukowego i powinien zostać odrzucony.

Na podstawie przekazanych przez recenzentów opinii redakcja czasopisma „Edukacja Etyczna” podejmuje decyzję co do dalszego losu artykułu. Artykuł, na podstawie wydanych opinii może zostać przekazany do dalszych prac redakcyjnych i publikacji, odesłany do gruntownej korekty zgodnie z uwagami recenzentów bądź odrzucony. W przypadku opinii rozbieżnych zawartych w nadesłanych recenzjach, redakcja czasopisma może podjąć decyzję o powołaniu trzeciego recenzenta.

Autorzy recenzowanych tekstów otrzymują treść recenzji i ewentualne wskazówki recenzenta dotyczące korekt. Na wniosek autora tekstu możliwe jest przekazanie, poprzez redakcję „Edukacj Etycznej”, uwag/opinii/komentarzy/pytań recenzentowi artykułu, z zachowaniem anonimowości stron.

Kwestie Etyczne

Redakcja „Edukacji Etycznej” przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE). Redakcja „Edukacji Etycznej” konsekwentnie realizuje standardy praktyk (Core practices) określone przez Komitet ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics:  COPE).

Redakcja „Edukacji Etycznej” dąży do zapobiegania wszelkim nieuczciwym praktykom autorskim, przede wszystkim plagiaryzmowi oraz „ghostwritingowi”. Korzystamy z dostępnych,  internetowych baz danych czasopism oraz oprogramowania antyplagiatowego. W przypadku wykrycia przejawów nierzetelność naukowej i naruszenia zasad etyki wydawniczej, powiadamiamy odpowiednie podmioty (w tym jednostkę zatrudniającą autora) o wykrytych nieprawidłowościach. Każdorazowo, w przypadku wykrycia nieprawidłowości decyzje na temat publikacji podejmowane są podczas zebrania członków redakcji czasopisma „Edukacja Etyczna”.

W uzasadnionych przypadkach zamieszczamy na naszej stronie internetowej korekty, wyjaśnienia, sprostowania i przeprosiny odnoszące się do wcześniej wydanych numerów pisma.

Wszelkie skargi i odwołania, dotyczące działalności czasopisma „Edukacja Etyczna” można wysyłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@edukacjaetyczna.pl bądź listownie, na adres: „Edukacja Etyczna”, Instytut Filozofii i Socjologii UP, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. Decyzje dotyczące skarg i odwołań podejmowane są przez redakcję w terminie do 30 dni od otrzymania stosownego pisma, ze wskazaniem podjętych decyzji lub działań.

Kwestie dotyczące tekstów opublikowanych i korekt

W przypadku pojawienia się istotnych, nowych informacji dotyczących treści opublikowanych na łamach czasopisma „Edukacja Etyczna”, redakcja zobowiązuje się do zamieszczenia ich na stronie internetowej czasopisma, wraz z odpowiednią adnotacją przy pliku publikacji. Decyzje dotyczące ewentualnej korekty bądź wycofania treści już opublikowanych podejmuje każdorazowo redakcja „Edukacji Etycznej” i zamieszcza na ten temat stosowne informacje na stronie internetowej.