Procedura recenzyjna

Podwójna ślepa recenzja

Nadesłane  teksty są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma. Następnie powiadamiamy autora o wstępnej akceptacji tekstu do ewaluacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź o odmowie przyjęcia tekstu.

W kolejnym etapie, redaktorzy sprawdzają, czy tekst zawiera informacje, pozwalające na identyfikację autora podczas procesu recenzyjnego. Wszelkie informacje wskazujące na autorstwo tekstu są usuwane przed przesłaniem tekstu do anonimowej recenzji.

Redakcja dobiera  następnie dwóch recenzentów do ewaluacji tekstu. Recenzenci przystępują do oceny artykułu po warunkiem, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do tematyki badawczej rozpatrywanej w danym artykule bądź w stosunku do autora / autorów. „Edukacja Etyczna” nie przekazuje tekstów do recenzji osobom, będącym w relacji rodzinnej bądź zawodowej w stosunku do autora / autorów ewaluowanego tekstu. Redaktorzy „Edukacji Etycznej” dokładają starań, aby unikać  wybierania recenzentów o oczywistym potencjalnym konflikcie interesów, (przykładowo takich, którzy pracują w tej samej instytucji, co autorzy).

 

Zachęcamy również autorów nadsyłanych prac do dostarczania wraz z manuskryptem listy nazwisk osób, które w ich przekonaniu nie powinny być proszone o recenzję tekstu z powodu potencjalnego konfliktu interesów. W miarę możliwości autorzy powinni uzasadnić lub wyjaśnić charakter zgłoszonego konfliktu interesów.

Recenzenci „Edukacji Etycznej”, którym nadsyłamy teksty, proszeni są o ujawnienie redaktorom ewentualnych konfliktów  interesów, które mogłyby wpływać na ich opinię o pracy. Informujemy także recenzentów, że zabronione jest  wykorzystywanie wiedzy na temat ewaluowanej pracy przed jej publikacją.

Recenzenci „Edukacji Etycznej” stosują standardowy formularz recenzyjny, w którym wskazują, wraz z uzasadnieniem swoją decyzję co do publikacji tekstu. Recenzent może wskazać następujące opcje:

1. Przyjęcie tekstu bez zmian

2. Przyjęcie tekstu po wprowadzeniu niewielkich zmian

3. Przyjęcie tekstu po gruntownych zmianach

4. Artykuł nie spełnia wymogów artykułu  naukowego i powinien zostać odrzucony.

Na podstawie przekazanych przez recenzentów opinii redakcja czasopisma „Edukacja Etyczna” podejmuje decyzję co do dalszego losu artykułu. Artykuł, na podstawie wydanych opinii może zostać przekazany do dalszych prac redakcyjnych i publikacji, odesłany do gruntownej korekty zgodnie z uwagami recenzentów bądź odrzucony. W przypadku opinii rozbieżnych zawartych w nadesłanych recenzjach, redakcja czasopisma może podjąć decyzję o powołaniu trzeciego recenzenta.

Autorzy recenzowanych tekstów otrzymują treść recenzji i ewentualne wskazówki recenzenta dotyczące korekt. Na wniosek autora tekstu możliwe jest przekazanie, poprzez redakcję „Edukacj Etycznej”, uwag/opinii/komentarzy/pytań recenzentowi artykułu, z zachowaniem anonimowości stron.