Człowiek jest odpowiedzialnością. Wrażliwość etyczna a odpowiedzialność w kontekście pandemii Covid-19

Autor

  • Anna Kamińska-Malandain

Słowa kluczowe:

odpowiedzialność, wrażliwość etyczna, zobojętnienie, etyka, pandemia Covid-19

Abstrakt

Artykuł porusza filozoficzny problem egzystencjalnej i społecznej konieczności wrażliwości etycznej i odpowiedzialności w sytuacji globalnej tragedii takiej, jak pandemia Covid-19. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czego do- wiedzieliśmy się o moralności podczas pandemii? Zastanawia się, czy obudziła w nas ona świadomość, że jesteśmy światową wspólnotą, w której nieszczęście jednego grozi wszystkim i albo ocalimy się razem, albo razem zginiemy, czy raczej wzmogła tendencję do eliminowania moralnej wrażliwości, odpowiedzialności i troski?

Odnosząc się do powyższych kwestii, autorka analizuje powieść Dżuma Alberta Camusa, zestawiając ją z filozofią Emmanuela Lévinasa, szczególnie z jego koncepcją odpowiedzialności i wrażliwości etycznej. Następnie konfrontuje te myśli z refleksjami krytyków negatywnych aspektów globalizacji: Jeana Baudrillarda i Zygmunta Baumana oraz zestawia je ze współczesnymi diagnozami papieża Franciszka - zauważając, że jego myślenie krytyczne (w wielu punktach zbieżne z wynikami badań ekonomistów takich, jak Joseph Stiglitz czy Thomas Piketty) zasługuje na głębszy namysł filozoficzny w kontekście Lévinasowskiej filozofii wrażliwości i odpowiedzialności.

W konsekwencji autorka argumentuje na rzecz rozwijanej przez siebie, z ducha lévinasowskiej filozofii wrażliwości, przeciwstawionej filozofii etycznego, społecznego i epistemologicznego zobojętnienia. Dochodzi bowiem do wniosku, że sytuacje takie, jak pandemia, zmuszają do przekraczania interesowności bycia w stronę bezinteresowności etyki.

Biogram autora

Anna Kamińska-Malandain

Filozofka. Doktor nauk humanistycznych (doktorat 2008, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie). Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Katedra Etyki Ogólnej). Wykłada filozofię, filozofię dialogu, socjologię moralności, filozofię polską. Prowadzi również zajęcia monograficzne o życiu i dziele Janusza Kor- czaka.

Główny obszar zainteresowań naukowych: antropologia filozoficzna, etyka i filozofia dialogu. Swoje badania naukowe koncentruje wokół filozofii człowieka. Zajmuje się także filozoficzną kwestią wrażliwości i zobojętnienia w kontekście współczesnej alienacji człowieka oraz filozofią pedagogiki.

Autorka książek Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmauela Lévinasa i praktyka Janusza Korczaka (2012), Rzeczywistość wyobraźni. Gaston Bachelard o źródłach twórczości (2014/2015), Zobojętnienie. Filozoficzne aspekty współczesnej alienacji człowieka (2018).

Autorka ponad 30 artykułów: o filozofii Emmanuela Lévinasa, o filozofii Gastona Bachelarda, o filozofii wyobraźni twórczej, o filozofii wrażliwości, o myśli i dziele Korczaka, o filozofii wychowania, o filozofii Karla Jaspersa, wokół filo- zofii Holokaustu, wokół filozofii dialogu, o zobojętnieniu, o wolności i zniewoleniu, o filozofii Józefa Tischnera i Ericha Fromma, o koncepcji „ekologii integralnej” papieża Franciszka.

Członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie. W ramach tego stowarzyszenia prowadzi pracę organizacyjno-społeczną, edukacyjną i naukową. Redaktorka merytoryczna czasopisma „Edukacja Etyczna” (Instytut Filozofii i Socjologii UP w Krakowie).

Aktualnie pracuje nad książką o Januszu Korczaku, w której chce ukazać go jako myśliciela – szczególnie myśliciela krytycznego. Wychwytuje te jego myśli, które mają charakter filozoficznych nawiązań, śledzi jego inspiracje filozoficzne.

Opublikowane

2023-01-16