Wytyczne

Nadsyłanie tekstów

Czasopismo „Edukacja Etyczna” publikuje teksty w języku polskim oraz angielskim.

Preferujemy teksty o objętości nie przekraczającej 40.000 znaków (z przypisami) - powinny być związane z profilem naszego czasopisma.

Artykuły wraz z kompletem dokumentów prosimy kierować na adres edukacjaetyczna@up.krakow.pl

 

Wymagane pliki: 

1. Plik z danymi autora [.doc lub .docx]

- afiliacja autora
- numer ORCID
- tytuł artykułów j. polskim oraz angielskim
- abstrakt (do 300 słów) w j. polskim oraz angielskim
- notę o autorze w j. polskim oraz angielskim
- słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

2. Wypełniona i podpisana umowa wydawnicza [pdf]:

- [link]

3. Tekst Artykułu [.doc lub .docx]

Formatowanie tekstu:

a) Czcionka i układ
- Times New Roman 12 pkt
- Interlinia/Odstęp 1,5 wiersza
- Marginesy 2,5 cm

b) wyrazy obcojęzyczne: 
- kursywa

c) cytaty:

w cudzysłowie: „a”

przerwy w cytatach: […]

cytaty w cytatach:    « a »

d) wyróżnienie w tekście
- kursywa
- r o z s t r z e l e n i e
[prosimy nie stosować czcionki pogrubionej]

e) Sposób zapisu przypisów oraz bibliografii
- styl Chicago 

f) Prosimy autorów, aby informacje zawarte w treści, które ich zdaniem powinny być usunięte / niewidoczne podczas anonimowej recenzji zostały w tekście oznaczone za pomocą wyróżnienia tekstu kolorem żółtym. (Informacje pozwalające na rozpoznanie autora i innych jego prac)